“SCURA. Szkolenia dla profesjonalistów z branży beauty” 
09.09.2025 Warszawa

Organizatorem szkolenia jest Scura Alicja Śliwowska, ul. Limonkowa 35, 62-504 Posoka, NIP6652944782. Kontakt do działu obsługi Klienta: scura.szkolenia@gmail.com

SZKOLENIE 

1.Organizator realizuje szkolenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych dostępnej w ofercie szkolenia pod adresem https://scura.pl/produkt/scura-7-0-szkolenie-stacjonarne/.

2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin, cenę, formę zapisów.

3. Uczestnik szkolenia – każda osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu. 

4. Zamawiający – osoba fizyczna lub prawna dokonująca płatności za udział w szkoleniu/wydarzeniu. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 

5. Warunkiem udziału w szkoleniu/wydarzeniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego określonej kwoty na nr konta podany w ofercie, nie później niż 2 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. 

* Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.


6. Zapis na szkolenie następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym organizatora.
Jeżeli uczestnik potrzebuje faktury, należy zgłosić wolę podczas dokonywania zakupu w systemie poprzez zaznaczenie opcji na stronie zamówienia. Organizator wystawia fakturę VAT. 

7. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie określonej kwoty na rachunek bankowy lub z wykorzystaniem szybkich płatności dostępnych na stronie, co jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie. 

8. Potwierdzeniem uczestnictwa jest dokonanie płatności. 

9. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność. Organizaor zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia. 

10. W terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź messenger, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 3 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z organizatorem. 

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz certyfikat, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i lunch). Szczegóły cen szkolenia są uwzględnione na stronie szkolenia. 

2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Podane ceny szkolenia są cenami brutto. 

3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie. 

4. Ostateczna faktura zostaje wystawiona i przesłana Uczestnikom w formie elektronicznej. Płatność powinna nastąpić przed terminem szkolenia. Za termin płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora należną kwotą. 

RABATY 

1. Dla grup proponujemy atrakcyjne zniżki. Udzielane rabaty nie sumują się oraz nie można ich łączyć z innymi promocjami. Rabat nie może być zamieniony na gotówkę.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.


2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później, niż na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub niewzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie. Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im faktur, tak jakby wzięli w nim udział. 

3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona. 

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników. 

2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na trzy dni robocze przed terminem szkolenia. Zmiana ceny nie będzie obowiązywała dla już zgłoszonych i opłaconych Uczestników. 

3. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w formie mailowej. 

4. W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie. 

W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych. 

REKLAMACJE 

1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie poczty elektronicznej, w okresie 7 dni od daty zakończenia szkolenia. 

2. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Forma rekompensaty będzie każdorazowa uzgadniana z klientem. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator. 

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://scura.pl/produkt/scura-7-0-szkolenie-stacjonarne/.

3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *